Studies in Law – No. 1 (24), 2019

Mariusz Załucki
Słowo wstępne - Opening comment

Articles and Studies
Halina Zięba-Załucka
prof. dr hab., kierownik Katedry Instytucji Prawnych i Praw Człowieka, Uniwersytet
Rzeszowski

Ownership and inheritance in the Polish Constitution of 1997 (against the background of the constitution of selected European countries) [in polish]

Irena Czaja-Hliniak
dr hab. prof. nadzw., Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Impact of EU legislation on the use of new technologies in legal financial institutions [in polish]

Konrad Kohutek
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Public compensation as a measure for remedying the ongoing effects of infringement of collective consumer interests: systemic and competence doubts [in polish]

Ramona Duminică
Lecturer, PhD, Faculty of Economic Sciences and Law, University of Piteşti, Romania
The legal protection of the personality right in the Romanian civil legislation

Adriana Pirvu
Phd Lecturer, Faculty of Economic Sciences and Law, University of Piteşti, Romania
Legal aspects on the currency policy, currency regime, currency market and virtual currency

Grzegorz Wolak
dr hab., prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie, wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli
A Contract for Specific Work as an Obligation of Result [in polish]

Beata Więzowska-Czepiel
dr, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ADR-accredited Entities in Poland: A Review of Institutions Listed in the UOKiK Register (Part III) [in polish]

Agnieszka Bednarczyk-Płachta
dr, Krakowska Akademia im. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
The Quality of Changes in the Law on Higher Education and the Jurisprudence of the Constitutional Tribunal in the Field of Professional Supervision Over Universities
[in polish]

Daniel Jakimiec
dr, referendarz sądowy w sądzie rejonowym
The Entry of Warning About the Running Restructuring Proceedings but Establishing the Mortgage [in polish]

Beata Zinkiewicz
Praca jako środek resocjalizacji nieletnich w historycznych i współczesnych instytucjach poprawczych

Mateusz Maślanka
Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych (wybrane zagadnienia)

Paweł Śmiałek
Instytucja pieczy naprzemiennej w perspektywie konstytucyjnej zasady dobra dziecka - analiza krytyczna

Rafał Laskowski
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: różnorodność czy jednolitość celów jej uchwalenia?

Aleksandra Szaplonczay
Wadliwe opinie biegłych jako przyczyna pomyłek sądowych w polskim procesie karnym. Sygnalizacje możliwości naprawczych

Glosses
Aleksandra Partyk
Wpływ prawomocnego skazania na wyrok sądu w spra-wie o niegodność dziedziczenia. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2019 r., I ACa 576/12

Book Reviews, Reports, Varia
Robert Borkowski
Dennis Howitt, Introduction to Forensic and Criminal Psychology, [Pearson Education Limited, Harlow 2018, 686 s.]